Krisledning

 

Krisledning och krisorganisation

 

 

 En effektiv krisledning är ofta det som skiljer mellan att hantera en oväntad och besvärlig situation och att behöva se sin verksamhet förlora stort i förtroende och värde, kanske gå i konkurs. 


Krishantering har många aspekter, där kommunikation och ledarskap är de kanske viktigaste komponenterna. Rätt person på rätt plats, och ett inövat beteende är nycklar till framgång.


Earhart business protection agency har specialutbildade konsulter med lång erfarenhet av krishantering, kriskommunikation och krisövningar.

 Krisorganisation

 

En väl genomtänkt krisorganisation med tydligt utformat mandat och ansvarsområden är grunden till all effektiv krishantering. Rätt kompetenser med rätt mandat gör att krisen hanteras mer effektivt och skador på personer, materiel och varumärke kan lättare undvikas. 

Målet med en krisorganisation är att på bästa sätt ta hand om eventuella skador och samtidigt få verksamheten att fungera så snart som möjligt igen. 

 

 

Earhart business protection agency baserar er krisorganisation på vetenskapligt framtagen fakta och beprövad erfarenhet. Vi hjälper er att identifiera vilka som behöver ingå i krisorganisationen och vilka som passar bäst utanför. 

 

Arbetet med att ta fram eller omforma en krisorganisation leder ofta till att nya rutiner behöver arbetas fram. Luckor och svagheter identifieras, och på så sätt bidrar en genomarbetad krisorganisation till att verksamheten generellt stärks även i vardagsarbetet med säkerhet. 

 

Kriskommunikation

 

Hur en extraordinär händelse kommuniceras till omvärlden är viktigare än många kan föreställa sig. En krisorganisation kan fungera väl, men om händelsen kommuniceras otydligt kan den utvecklas till en större förtroendekris. 

 

Kommunikationschefens roll är central. Denne behöver ha en utarbetad plan för kriskommunikation, extraresurser för att hantera journalisters frågor och diskussionen i sociala mediekanaler.

 

Earhart business protection agency har lång erfarenhet av: 

  • Kriskommunikation 
  • att utarbeta kommunikationsplaner 
  • att hantera flöden i sociala medier
  • mediaträning.

 

Vi hjälper er med att stärka beredskapen för kriskommunikation, men även att hantera krisen när den väl inträffat.

 

Våra konsulter är några av Sveriges bästa mediatränare, kriskommunikatörer och experter på psykologiska operationer, vilket gör oss väl rustade att stödja er när ni är som mest utsatta. 

 

Krisövningar

 

En väl utarbetad krisorganisation kan inte vara effektiv om den inte övar. MSB föreskriver att svenska myndigheter skall öva ofta, och det rådet är klokt att följa även för näringslivet. 

 

Det händer ofta att verkliga svagheter upptäcks under övning, och kan då rättas till innan de blir ett verkligt problem.

Earhart business protection agency utarbetar specialskrivna övningar baserade på dagens moderna risk- och hotbild. Vi säkerställer att scenariot är aktuellt och framtaget för att bemöta hot och risker som är vanliga i respektive bransch. 

 

Vi säkerställer även att ett flertal funktioner testas under övningen, och att övningsdokumentationen mynnar ut i ett antal rekommendationer att arbeta vidare med i organisationen efter övningen.

 

 

Earharts övningar uppfyller därmed flera mål:

 

Att krisledningsorganisationen är förberedd och kunnig om sina mandat, ansvarsområden och funktioner.

 

Att upptäcka existerande svagheter och därmed kunna stärka organisationen på kort sikt.

 

Att förbereda organisationen på verkliga, sannolika, moderna risker och hot.

 

Att skapa en åtgärdslista för organisationen att arbeta med på lång sikt.

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden