bank/finans
Insiderbrott

Bank & finans

Branschkunskap och erfarenhet

 

Earhart Business Protection Agency har genomfört många uppdrag inom bank- och finanssektorn. Bland dem finns investmentbanker, försäkringsbolag och finansinstitut inom såväl privat som offentlig sektor. Vi har konsulter med lång erfarenhet inom branschen och kan snabbt tillsätta resurser som möter er kravspecifikation.

 

Earhart Business Protection Agency levererar omvärldsanalys, rådgivning, anpassade utbildningar för styrelse, ledning, nyckelfunktioner samt personal, analyser av säkerhet under tjänsteresor, utredningar, krisledning, krisövningar samt riskanalyser inom bank, finans samt försäkringsbranschen. Vi hjälper även till med att stärka informationssäkerheten och att uppfylla de lagstadgade kraven på säkerhetsskydd för samhällsviktig verksamhet. 

 

Kraven på säkerhet och integritet är något som genomsyrar vårt arbete och detta avspeglar sig i hela vår verksamhet. 

 

Några av de mest efterfrågande tjänsterna inom branschen är rådgivning och kunskapshöjande insatser som behandlar riskerna för påverkansoperationer och informationspåverkan samt informationssäkerhet. Vi utför även GAP-analyser över vilka åtgärder verksamheterna behöver vidta inför införandet av kommande säkerhetsskyddslagstiftning som träder i kraft i april 2019. 

 

Vår erfarenhet och expertis inom bank och finans

 

Vi har samlat experter med erfarenhet av analyser inom branschen, kunskap inom beredskap och proaktivt säkerhetsarbete. 

Våra uppdrag inom bank och finanssektorn omfattar:

Informationssäkerhet och CISO-rådgivning

Beredskap inför nya säkerhetsskyddslagen

Risk- och sårbarhetsanalyser, hotbildsanalys

Risk och säkerhet under tjänsteresor

Risker och sårbarheter rörande outsourcing av tredjepartsrelation

Bakgrundsutredningar och utredningar av misstänkt verksamhet.

 

Erfarna specialister

Exempel på tjänster och expertis som vi erbjuder våra bank och finanskunder:

Föreläsningar informationspåverkan inom svensk finansbransch.

Personalutbildning i informationssäkerhet

Risk- och hotbildsanalys.

Utredning inom bakgrundskontroller, oegentligheter, industrispionage och relaterade områden.

Stöd till informationssäkerhetschefer (CISO).

Analyser rörande behov inför nya säkerhetsskyddslagen.

Krisövningar anpassade för den moderna hotbilden

Omvärldsanalys.

Strategisk ledningsrådgivning.

 

Analytiker och rådgivare

Nya säkerhetsskyddslagen

Den nya säkerhetsskyddslagstiftningen ersätter den tidigare lagstiftningen från 1996. Ett begrepp som tillkommit i den nya lagen är ”I övrigt säkerhetskänslig verksamhet” som bland annat omfattar IT-system som är av central betydelse för ett fungerande samhälle,  tex inom sjukvård, energiförsörjning och transport. 

 

Exempel på vad vi kan hjälpa er med: 

  • Bedömningen huruvida er verksamhet berörs av den nya säkerhetsskyddslagen
  • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser och/eller stöttning av ert interna arbete med dessa.
  • Rekommendationer och implementering av säkerhetsskyddsåtgärder.
  • Granskning av ert befintliga säkerhetsskydd och åtgärder.
  • Informationsklassificering.
  • GAP-analys och åtgärdsprogram.

 

Expertis

Informationspåverkan en risk

Informationspåverkan betyder att en stat eller organisation använder vilseledande information. På så sätt vill avsändaren bryta ned människors förtroende för myndigheter, organisationer, politiker eller samhällssystemet. Er verksamhet kan bli ett medel i en större kontext. Där förtroendesänkande påståenden, direkta sabotage och cyberangrepp kombineras för att påverka marknadens förtroende för er förmåga och trovärdighet.


Earhart Business Protection Agency har genomfört föreläsningar och utbildningnar för ledning och styrelser i hela Europa. Våra experter inom samhällskris, hot och informationspåverkan lyfter frågor som vilka risker och sårbarheter som bör inkluderas i den totala riskbedömnigen samt hur en beredskapsorganisation byggs upp.

Vår mission

 

Earhart Business Protection Agency är drivande i arbetet att samordna och förmedla kunskap om beredskapssystemet och samverkan enligt MSBs modeller för risk- och sårbarhetsanalyser, samverkan och ledning, Informationssäkerhet och krisledning. 


Earhart genomför Workshops inom risk/krishantering, riskanalyser, utveckling av krisorganisationer och krisplaner, utbildningar, konsultstöd till ledande befattningshavare, utredningsarbete samt krisövningar.

Därför ska du kontakta oss

Earhart Business Protection Agency har samlat experter med unik kompetens och erfarenhet från både myndigheter och organisationer. 

 

  • Hos oss finner du specialister och forskare som kan ge er både strategiskt beslutsstöd som rådgivning i svåra beslut.

 

  • Earhart business protection agency har en beredskapsorganisation som snabbt kan mobilisera för att stödja er.

 

  • Vi har internationella nätverk som ger oss möjligheten att genomföra snabba och kostnadseffektiva analyser internationellt. 

 

  • Vi har konsulter med unik erfarenhet från bank och finansbranschen, elektronisk handel och virtuell valuta. Risker och utmaningar för en bransch som har stor betydelse för den framtida säkerhetspolitiska riskbilden.

 

Copyright © All Rights Reserved

Earhart Business Protection Agency  Karlavägen 65 Stockholm, Sweden